Etiske prinsipper og retningslinjer for GPO sine medlemmer

Innledning

Etiske retningslinjer for GPO er utarbeidet for å ivareta kvaliteten på det utviklingsarbeid som gjøres ute i organisasjoner og bedrifter av GPO´s medlemmer.

Retningslinjer er til for å bevisstgjøre GPO´styre og GPO´s medlemmer i etiske spørsmål, og de er ment å være en støtte til å velge best mulig adferd hos kunder, kollegaer, og samarbeidspartnere.

I tillegg ønsker vi gjennom dette å bidra til valg av god etisk oppdragsløsning hos kunder. Med dette mener vi etiske forsvarlige valg, ift. valg av oppdrag, roller og samarbeidspartnere.

Intensjonen er også å sikre at kundene ikke blir utsatt for uhensiktmessig eller skadelig intervensjon, og samtidig skape og opprettholde tillit til gestaltteori og metode i organisasjonsarbeid.

Våre etiske retningslinjer er bindende for alle medlemmer av GPO. Det er etablert en fremgangsmåte for å behandle klager på våre medlemmers praksis. Retningslinjene vil være grunnlaget for vurdering av klagen. I behandlingen av klagen vil det tas hensyn til de etiske dilemmaer som er tilstede, og de prioriteringer og valg medlemmet har gjort under den etiske beslutningsprosessen.


Innledningsvis vil vi berøre punktene integritet, grunnsyn og hvem vi tenker at våre medlemmer er.

 

Integritet

GPO skaper medlemsverdi gjennom samarbeid med relevante og internasjonale miljøer. Slikt samarbeid skal kjennetegnes med høy integritet i alle relasjoner og oppleves som foretningsmessig nøytrale. Dette konkretiseres ved at GPO skal kunne veilede medlemmer om faglige forhold og GPO skal ikke la kommersielle hensyn påvirke de råd som gis.

 

Grunnsyn

GPO har et positivt, helhetlig og eksistensialistisk grunnsyn ift. alle mennesker (les også: organisasjoner). Alle mennesker kan vokse, endre seg og/eller hente ut mer av sitt eget potensial. Alle gjør det beste de kan ut fra gitte omgivelser, betingelser og rammer. Alle medlemmer i GPO bruker gestalttilnærmingen i sitt arbeid. En grunnleggende idé innen gestalt er at hvert menneske innenfor de muligheter de har, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger. Gjennom tydelighet av ansvar og roller, vil bedre samhandling, endring og utvikling skje

Når gestalt brukes som tilnærming i organisasjoner er metoden erfaringsbasert, prosessorientert og eksperimentell. Fokus rettes mot på hva som skjer her og nå, rent fenomenologisk. Gestalt som metode brukes ikke for å presse fram forandringer. Det jobbes med å øke oppmerksomhet på hva som skjer og det fokuserer på å akseptere det som er, og gjennom det kan det vokse fram en forankret endring. Først da skjer reell og langvarig endring jfr teorien om ”The paradox of change”. Les mer om Gestalt under ”Gestalt som metode”.

 

Hvem er våre medlemmer?

Våre medlemmer vil kunne jobbe som internkonsulent i en organisasjon, være ansatt i bedrifter eller organisasjoner, jobbe som selvstendig næringsdrivende som konsulent (coach, terapeut, leder- og organisasjonsutvikling, prosessleder), være fast ansatt som ekstern konsulent eller jobber som leder av en avdeling eller organisasjon. Uansett hvilken rolle våre medlemmer har, vil de bruke gestalt som metode i sin stilling, og det er viktig å ha etiske prinsipper som veiledning i sitt arbeid.


I de etiske retningslinjene vil vi av og til omtale medlemmet som konsulent for å ha et felles begrep for å gjøre det enkelt, men det omfatter likevel alle de mulige stillinger våre medlemmer kan inneha.

 

Etiske prinsipper og retningslinjer
 

 1. Konsulentens rolle

Konsulenten skal fremme menneskelig vekst hos sine kunder, gjennom å løse sine oppdrag ved å velge anerkjente og relevante metoder for oppdraget, samt å velge løsninger i tråd med etiske prinsipper. Konsulenten skal løse oppdrag til kundens beste, ift. løsning og resultat.

Konsulenten kan jobbe med hele systemer, delsystemer eller samhandling mellom systemer. Samhandling mellom organisasjoner, med en hel eller deler av en organisasjonen, med grupper i organisasjonen og/eller med enkeltindivider.

 

 1. Lover og regler

Medlemmer av GPO plikter å til enhver tid å innrette sin virksomhet ihht til gjeldende Lover og forskrifter, samt foretningsetiske regler.

 

Vi fremhever spesielt loven ift til å oppbevare opplysninger om enkeltpersoner, navneregister mv

 

Lov om Personopplysninger med tilhørende forskrifter

LOV-2000-04-14-31

 

Våre medlemmer henstilles også til å drive markedsføring som ikke er villedende, men er i tråd med. Lov om Markedsføring

 

Gjeldene lovverk finnes på www.lovdata.no

 

 1. Konsulentens kompetanse

Konsulenten plikter å kun påta seg oppdrag som han/hun har kompetanse til å løse. Dersom ikke han eller hun har tilstrekkelig kompetanse bør oppdraget overføres til andre, eller evt. ta inn samarbeidspartnere med rett kompetanse. Det bør i slike tilfeller inngås ny kontrakt med kunden. I noen tilfeller kan konsulent likevel fullføre oppdraget, men da ved at konsulenten søker ekstra veileding for å løse oppdraget til kundens tilfredsstillelse.

 

Konsulenten plikter å sørge for å vedlikeholde og utvide sin personlig og profesjonelle kompetanse. Dette skal gjøres gjennom å jevnlig søke faglig oppdatering og veiledning (se eget punkt). Gjennom dette sørger han/hun for at sin praksis er i tråd med, til enhver tid gjeldene, god og faglig standard.

 

Konsulenten må også være fysisk og psykisk skikket til å utøve sin virksomhet.

 

 1. Veiledning

Alle medlemmer av GPO plikter å gå regelmessig til veiledning hos godkjent veileder med gestalt bakgrunn. Se egen liste over GPO´s godkjente veiledere som GPO. GPO kan godkjenne veiledere som ikke er på denne listen, dog må de uansett ha godkjent veilederutdanning. Hvert år skal medlemmet sende inn oversikt over gjennomført veiledning til GPO. På bakgrunn av denne dokumentasjonen utsteder GPO medlemsbevis til sine medlemmer.

 

 1. Taushetsplikt

Våre medlemmer plikter å ikke avsløre taushetsbelagt informasjon som de får kjennskap til gjennom sitt arbeid hos sine kunder. Våre medlemmer er tro mot de avtaler som gjøres ift. til oppdragsgiver, når det gjelder hvilken informasjon som kan deles. Utover de forhold som ikke er regulert av kontrakter, lover og regler, utøves en praksis av diskresjon.

De samme krav pålegges samarbeidspartnere til konsulenten.

Når konsulenten opptrer som gruppeleder, har konsulenten ansvar for å sørge for at alle medlemmer i gruppen følger kjøreregler om diskresjon.

Unntak kan være ved kompetanseoverføring, opplæring av andre mv., da må eksempler anonymiseres hvis ikke annet tydelig er avtalt med kunde. Bare kunden selv kan gi samtykke om at informasjon undergitt taushet kan brukes.

Vi anbefaler at konsulenten avklarer med kunden ift til bruk til referanse og på sin kundeliste.

 

 1. Kontrakt

Det anbefales å lage en klar kontrakt eller mandat for oppdraget som skal utføres av konsulent. Hvis konsulenten jobber på eksterne oppdrag, bør oppdragets størrelse, pris, antall konsulenter, avbestilling m.m. være regulert i en kontrakt.

 

 1. Type oppdrag og blanding av roller

Når oppdrag eller prosjekter defineres er det viktig å vurdere om det er grunner til at man ikke skal ta oppdraget som konsulent.

For eksempel gjennom at oppdraget er uklart, har skult agenda, nærhet til oppdragsgiver eller uklare roller/blanding av roller. Et eksempel hvis man er en leder bør man vurdere meget nøye før han/hun tar prosessoppdrag som gjør han til konsulent ovenfor egne ansatte. Før man går inn på et slikt oppdrag eller lignende, bør alle aspekt være drøftet med alle parter i åpenhet på forhånd, samt å ha tatt dette opp i veiledning på forhånd.

 

Alle saker man er i tvil om bør jevnlig tas opp i veiledning. (før, under og etter.)

 

 1. Relasjon til kunden

Konsulenten erkjenner sitt ansvar for relasjonen til kunden også etter at det profesjonelle oppdraget formelt er avsluttet.

 

 1. Personlig ansvar

Konsulenten har et personlig ansvar for hva han/henne sier og gjør under oppdrag.
 

 1. Kollegiale forpliktelser

Kollegialt samarbeid baseres på gjensidig respekt og tillit. Hvis et medlem finner at et annet medlem handler i strid med GPO´s etiske prinsipper for sine medlemmer, skal han/hun gjøre det andre medlemmet oppmerksom på dette. Dersom dialogen ikke fører fram, fremmes saken i form av en klage som legges fram for GPO´s styre.

 

I tvist kan partene kontakte GPO´s faglige etiske råd og der drøfte sakens alvor.

 

Tvister mellom et medlem i GPO søkes løst i minnelighet. Lar dette seg ikke gjøre, fremmes saken for GPO´s styre, som evt. Oversender saken til faglig etsik råd. Jfr GPO sine vedteker § 4,6.

 

 

Hva er Gestalt?

Gestalttilnærminger er opptatt av å se personer og organisasjon som et hele. Kraften til utvikling ligger i å være til stede med bevissthet og handling her og nå. Gestalt anerkjenner det som er for å skape forandring. Utvikling og læring skjer gjennom kreativ utforskning og eksprementering.

Les mer....

Meld deg på!

GPO arrangerer veiledningsgrupper. Meld dere på veiledning fortløpende, førstemann til mølla! Når vi har 8 deltakere starter vi en gruppe. Veiledningen skjer vanligvis på dagtid. Dersom det er stor nok interesse for kveldsveiledning, setter vi opp dette også når vi har en stor nok gruppe. Meld din interesse til Christin Winther! 

Se veiledningsgruppene her...

Aktuelt

 • 1
 • 2

Sitat

Det finnes ikke indiskrete spørsmål, bare indiskrete svar.

Oscar Wilde

***

Nevrotikeren skiller ikke mellom ubehag og fare.

Jan Atle Andersen

***

A man convinced against his will, is of the same opinion still.

Benjamin Franklin

***

I forventingen ligger skuffelsen.

Buddistisk utsagn

***

Aksepter meg som jeg er så jeg våger å bli den jeg ønsker å være.

Carl Rogers

***

Ikke alle spørsmål fortjener et svar.

Pimius

***

Ord har bare den makt som mottakeren tillater.

Gestaltutsagn

***

Det gjelder å kunne skille mellom ord om ting, og ord om ord.

Fritt etter Bertrand Russel

***

Ord kan ikke såre, bare "såre".

Jan Atle Andersen

***

Kontakt er å verdsette ulikheter.

Fritz Perls

***

Visdom: Å kunne skille mellom er og bør.

Zen utsagn

***

Sannheten er udemokratisk.

Jan Atle Andersen

***

Hva er sannheten?.

Pontius Pilátus

***

Det som fungerer er sant.

Johan W. Goethe

***

Det er ikke lett å ligge stille når man er en jolle i et tau etter en 74-kanoners skute.

Herman Melville

***

De fleste konflikter har vi med oss selv, og skylder på andre.

Jan Atle Andersen

***

På frukten skal treet kjennes.

Jesus

***

It takes two to tango.

Ukjent

***

Gjennombrudd er ikke sammenbrudd.

Jan Atle Andersen

***

Det er ikke nok å si nei, man må gjøre det også.

Ukjent

***

Ordtak springer ut av mennesker erfaringer. Erfaringer er alle vitenskapers mor.

Cervantes Zaavedra

***

If you have one leg in the past, and one in the future. You are pissing on the here and now.

Gestalt utsagn

***

Hvis ditt eneste verktøy er en hammer blir alle problemene spiker.

Ukjent

***

Hva er vel lyset uten mørke.

Ukjent

***

Actions speaks louder than words.

Ukjent

***

Det er ikke kjærleik, men hat som gjør blind.

H. Hesse

***

På andre kjenner man seg selv.

Jan Atle Andersen

***

Selvinnlysende sannheter er ofte kollektive løgner.

Ukjent

***

Si meg hvem dine fiender er, og jeg skal si deg hvem du er.

Jan Atle Andersen

***

En gang er ingen gang, 2 ganger er 2 ganger, og 3 ganger er et mønster.

Ukjent

***

Stick and stones may breake my bones but words will never harm me.

Ukjent

***

Vær kald i hodet og varm om hjertet.

Ukjent

***

Ord er ikke handling

Ukjent

***

Choose your battles

Ukjent

***

Jeg prioriterer nøye før jeg irriterer meg.

H. Kvanmo

***

Vi har ikke gode eller dårlige egenskaper, det er bare snakk om timing.

 

***

Lykke er summen av valgene dine.

 

***

Things do not change; we change.

Henry David Thoreau

***

Fordobblelse: Det du gjør mot andre gjør du samtidig mot deg selv.

Søren Kirkegaard

***

The past is history, the future is a mystery, today is a gift, that’s why it’s called the present.

Eleanor Roosevelt

***

For ten years Caesar ruled with an iron hand. Then with a wooden foot, and finally with a piece of string.

Spike Milligan

***

Things don’t change, only the way you look at them.

Carlos Castaneda

***

Listen to others, and take the risk to change your opinion!

 

***

We do not see things as they are. We see them as we are.

The Talmud

***

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

 

***

Love yourself, as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection.

Buddha

***

They may forget what you said, but they will never forget how you make them feel.

Carol Buchner

***

Awareness alone is not enough

Daan Baalen

***

If you want creative workers, give them enough time to play.

John Cleese

***

When you blame and criticize others, you are avoiding some truth about yourself.

Deepak Chopra

***

Evig eies kun det tapte.

Henrik Ibsen

***

The great leaders are like the best conductors - they reach beyond the notes to reach the magic in the players.

Blaine Lee

***

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.

Andrew Carnegie

***

I found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love!

Mother Theresa

***

It take some silence to make some sound!

Jason Mraz

***

You begin to discover how much warmth and gentleness is there, as well as how much space.

Pema Chodron

***

Folk er urimelig, ulogisk, og selvsentrert. Elsker dem uansett.

Mother Theresa

***

Det finnes ingen større kjærlighet enn den kjærligheten som holder fast, selv når det ikke ser ut som om det er noe å holde fast ved.

Thomas

***

It’s hard to imagine anything that affects us and influences us more than relationships.

 

***

Å våge er å feile, er å gi av seg selv, være kreativ, vinne nye erfaringer og vokse.

Piet Hein

***

Kropp og sjel på samme sted er sunt.

Østens filosofi

***

Bare den som kan ta kontakt med seg selv kan ta kontakt med andre.

 

***

Diskresjonsregel: Du skal mene det du sier, men ikke si alt du mener.

Oscar Wilde

***

Alle mennesker feiler. Ikke bruk tid og energi til å dvele over feil som er gjort. Lær av dem og gå videre.

 

***

Shit happens.

 

***

Hvordan har du det når du blir sint? Jævlig! Likevel blir du sint?

Virginia Satire

***

I oppmerksomheten ligger kuren.

Jan Atle Andersen

***

Om projeksjoner: Fra halens ståsted er det hunden som logrer.

 

***

Visdommen starter når vi kaller tingene ved det rette navn.

Kinesisk ordtak

***

Ordene er våre håndtak på tingene.

Piet Hein

***

Språket forteller mye om i hvilken utstrekning en person tar ansvar.

 

***

Problemet er ikke at du kaller meg en tosk, men at jeg tar meg nær av det.

Jan Atle Andersen

***

“Det er en tid for alt under solen - en tid for å elske, en tid for å hate, en tid for å bygge, en tid for å rive…”

Bibelen

***

Presist språk styrer handlingen.

 

***

Vårt eneste problem er å anvende språket korrekt, det handler om å lede seg selv. Det er personlig kvalitet

 

***