Gestalt i Organisasjoner

Gestalttilnærmingen er opprinnelig  en retning innen for terapi. Det startet  i USA på 70 tallet, og har vunnet anerkjennelse inne fagfeltet organisasjon og ledelse i hele den vestlige verden.  Gestalttilnærmingen brukes innen organisasjon- og lederutvikling, gruppe og teamutvikling, coaching og konflikthåndtering.

 Organisasjonsutvikling i gestaltperspektiv

En grunnstein i gestalttradisjonen er den paradoksale endringsteorien (paradoxical theory of change). Forandring er først mulig når vi erkjenner og anerkjenner det som er. For å endre deg må du søke å bli den du er, her og nå, fullt og helt. Dette fører blant annet til at såkalt ”motstand mot forandring” i et gestaltperspektiv gis positiv anerkjennelse, sees som en viktig energikilde i organisasjonen eller som uttrykk for mestringsmekanismer. Et endringsprosjekt vil alltid starte med fokus på det medlemmene i organisasjonen (systemet, enten det er enkeltindivider, små grupper eller større enheter) er opptatt av her og nå. Hvor ligger energien i systemet?

Gestalttilnærmingen vil åpent utforske opplevelsene hos medlemmene i organisasjonen (fenomenologisk orientering) enten dette er veivalgene i strategiarbeid, håndtering av nedbemanning eller utforming av god organisasjonsstruktur. Vi er mer oppatt av rikdommen i opplevelsene, mer enn forklaringene, de analytiske utredningene eller konstruksjon av løsninger.

Denne åpne utforskingen, sammen med fokus på ”her og nå” leder til metoder i utviklingsarbeidet som i høy grad involverer de berørte, og som er prosessorienterte. Med prosessorientering mener vi fokus på hvordan folk gjør ting og ikke innholdet i oppgavene.

Vi kan si at design av utviklingsarbeidet er rettet mot at endringskraften ligger i opplevelsen her og nå.

En organisasjonsutvikler som arbeider gestaltbasert vil fokusere sine intervensjoner på to typer av intensjoner:

  • Øke oppmerksomheten i klientsystemet (individer og grupper) mot hva som foregår, enten innad hos den enkelte eller utad i systemet.  (Awareness)
  • Bidra til økt kontakt mellom aktørene i systemet.

 

Økt oppmerksomhet kan innebære å se samhandlingsmønstre folk ikke har vært klar over. Det kan være oppdagelse av muligheter og hindringer, eller innsikt i andres virkelighetsoppfatninger. Kontakt er avgjørende for læring og handling. Eksempelvis kan medlemmene i en ledergruppe snakke forbi hverandre eller unngå å ta opp tabubelagte temaer. Gestalttilnærmingen vil legge vekt på å se hvordan slik kontakt hemmes og ta initiativ for å fremme kvaliteten.

Eksperimentering er ytterligere ett særpreg ved gestalt. Vi legger vekt på å øve her og nå, prøve ut ny adferd, gjøre seg erfaring som peker mot forandring og noe nytt. La oss si en gruppe har tendens til å være overdrevent selvkritisk, kan et ”eksperiment” være å la gruppa uttrykke hva de er stolte av og hva de har fått til. Et annet ”eksperiment” som kan benyttes i denne situasjonen kan være å la gruppen gjøre mer av det de gjør, og gjennom å gjøre det, så kan man se om motpolen dukker opp. Gjennom eksperiment økes oppmerksomhet (awareness), og det  reflekteres sammen med gruppen etter eksperiment for å oppnå læring.

En organisasjonsutvikler som arbeider gestaltbasert vil legge vekt hvordan vedkommende ”bruker seg selv” i arbeidet (use of self). Det er viktig å være klar over hvordan vi som konsulenter har en påvirkning og får gjennomslag. Gestaltkonsulenten vil trene på å være fleksibel i sitt repertoar, samt være trent på å ha høy oppmerksomhet på når det er nødvendig å gradere de forskjellige intervensjoner slik at det passer til situasjon og individ(er). I prosessen her og nå er det viktig å ”skape en forskjell”. Dette kan innebære å påvirke fra det ”kompromissløst anerkjennende” til ”det nådeløst konfronterende”.

All organisasjonsutvikling må bygge på et etisk forsvarlig fundament. For gestalttradisjonen påhviler det et særlig stort etisk ansvar, fordi vi er profesjonelt trent i å styrke påvirkningskraft her og nå i samspillet mellom folk. Se forøvrig GPO sine etiske retningslinjer som medlemmer av GPO plikter å følge.

Hva er Gestalt?

Gestalttilnærminger er opptatt av å se personer og organisasjon som et hele. Kraften til utvikling ligger i å være til stede med bevissthet og handling her og nå. Gestalt anerkjenner det som er for å skape forandring. Utvikling og læring skjer gjennom kreativ utforskning og eksprementering.

Les mer....

Meld deg på!

GPO arrangerer veiledningsgrupper. Meld dere på veiledning fortløpende, førstemann til mølla! Når vi har 8 deltakere starter vi en gruppe. Veiledningen skjer vanligvis på dagtid. Dersom det er stor nok interesse for kveldsveiledning, setter vi opp dette også når vi har en stor nok gruppe. Meld din interesse til Christin Winther! 

Se veiledningsgruppene her...

Aktuelt

  • 1
  • 2

Sitat

Det finnes ikke indiskrete spørsmål, bare indiskrete svar.

Oscar Wilde

***

Nevrotikeren skiller ikke mellom ubehag og fare.

Jan Atle Andersen

***

A man convinced against his will, is of the same opinion still.

Benjamin Franklin

***

I forventingen ligger skuffelsen.

Buddistisk utsagn

***

Aksepter meg som jeg er så jeg våger å bli den jeg ønsker å være.

Carl Rogers

***

Ikke alle spørsmål fortjener et svar.

Pimius

***

Ord har bare den makt som mottakeren tillater.

Gestaltutsagn

***

Det gjelder å kunne skille mellom ord om ting, og ord om ord.

Fritt etter Bertrand Russel

***

Ord kan ikke såre, bare "såre".

Jan Atle Andersen

***

Kontakt er å verdsette ulikheter.

Fritz Perls

***

Visdom: Å kunne skille mellom er og bør.

Zen utsagn

***

Sannheten er udemokratisk.

Jan Atle Andersen

***

Hva er sannheten?.

Pontius Pilátus

***

Det som fungerer er sant.

Johan W. Goethe

***

Det er ikke lett å ligge stille når man er en jolle i et tau etter en 74-kanoners skute.

Herman Melville

***

De fleste konflikter har vi med oss selv, og skylder på andre.

Jan Atle Andersen

***

På frukten skal treet kjennes.

Jesus

***

It takes two to tango.

Ukjent

***

Gjennombrudd er ikke sammenbrudd.

Jan Atle Andersen

***

Det er ikke nok å si nei, man må gjøre det også.

Ukjent

***

Ordtak springer ut av mennesker erfaringer. Erfaringer er alle vitenskapers mor.

Cervantes Zaavedra

***

If you have one leg in the past, and one in the future. You are pissing on the here and now.

Gestalt utsagn

***

Hvis ditt eneste verktøy er en hammer blir alle problemene spiker.

Ukjent

***

Hva er vel lyset uten mørke.

Ukjent

***

Actions speaks louder than words.

Ukjent

***

Det er ikke kjærleik, men hat som gjør blind.

H. Hesse

***

På andre kjenner man seg selv.

Jan Atle Andersen

***

Selvinnlysende sannheter er ofte kollektive løgner.

Ukjent

***

Si meg hvem dine fiender er, og jeg skal si deg hvem du er.

Jan Atle Andersen

***

En gang er ingen gang, 2 ganger er 2 ganger, og 3 ganger er et mønster.

Ukjent

***

Stick and stones may breake my bones but words will never harm me.

Ukjent

***

Vær kald i hodet og varm om hjertet.

Ukjent

***

Ord er ikke handling

Ukjent

***

Choose your battles

Ukjent

***

Jeg prioriterer nøye før jeg irriterer meg.

H. Kvanmo

***

Vi har ikke gode eller dårlige egenskaper, det er bare snakk om timing.

 

***

Lykke er summen av valgene dine.

 

***

Things do not change; we change.

Henry David Thoreau

***

Fordobblelse: Det du gjør mot andre gjør du samtidig mot deg selv.

Søren Kirkegaard

***

The past is history, the future is a mystery, today is a gift, that’s why it’s called the present.

Eleanor Roosevelt

***

For ten years Caesar ruled with an iron hand. Then with a wooden foot, and finally with a piece of string.

Spike Milligan

***

Things don’t change, only the way you look at them.

Carlos Castaneda

***

Listen to others, and take the risk to change your opinion!

 

***

We do not see things as they are. We see them as we are.

The Talmud

***

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

 

***

Love yourself, as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection.

Buddha

***

They may forget what you said, but they will never forget how you make them feel.

Carol Buchner

***

Awareness alone is not enough

Daan Baalen

***

If you want creative workers, give them enough time to play.

John Cleese

***

When you blame and criticize others, you are avoiding some truth about yourself.

Deepak Chopra

***

Evig eies kun det tapte.

Henrik Ibsen

***

The great leaders are like the best conductors - they reach beyond the notes to reach the magic in the players.

Blaine Lee

***

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.

Andrew Carnegie

***

I found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love!

Mother Theresa

***

It take some silence to make some sound!

Jason Mraz

***

You begin to discover how much warmth and gentleness is there, as well as how much space.

Pema Chodron

***

Folk er urimelig, ulogisk, og selvsentrert. Elsker dem uansett.

Mother Theresa

***

Det finnes ingen større kjærlighet enn den kjærligheten som holder fast, selv når det ikke ser ut som om det er noe å holde fast ved.

Thomas

***

It’s hard to imagine anything that affects us and influences us more than relationships.

 

***

Å våge er å feile, er å gi av seg selv, være kreativ, vinne nye erfaringer og vokse.

Piet Hein

***

Kropp og sjel på samme sted er sunt.

Østens filosofi

***

Bare den som kan ta kontakt med seg selv kan ta kontakt med andre.

 

***

Diskresjonsregel: Du skal mene det du sier, men ikke si alt du mener.

Oscar Wilde

***

Alle mennesker feiler. Ikke bruk tid og energi til å dvele over feil som er gjort. Lær av dem og gå videre.

 

***

Shit happens.

 

***

Hvordan har du det når du blir sint? Jævlig! Likevel blir du sint?

Virginia Satire

***

I oppmerksomheten ligger kuren.

Jan Atle Andersen

***

Om projeksjoner: Fra halens ståsted er det hunden som logrer.

 

***

Visdommen starter når vi kaller tingene ved det rette navn.

Kinesisk ordtak

***

Ordene er våre håndtak på tingene.

Piet Hein

***

Språket forteller mye om i hvilken utstrekning en person tar ansvar.

 

***

Problemet er ikke at du kaller meg en tosk, men at jeg tar meg nær av det.

Jan Atle Andersen

***

“Det er en tid for alt under solen - en tid for å elske, en tid for å hate, en tid for å bygge, en tid for å rive…”

Bibelen

***

Presist språk styrer handlingen.

 

***

Vårt eneste problem er å anvende språket korrekt, det handler om å lede seg selv. Det er personlig kvalitet

 

***